نحوی اتصال به درگاه بانک

نمایش گزارش

نمایش جزییات گزارش برای درج مبلغ جایزه

افزودن مبلغ

نمایش مبلغ تعیین شده برای گزارش

کلیک بر روی پرداخت مبلغ

نمایش پیش فاکتور

نمایش تمام گزارش که باید پرداخت گردد